Menu

Statut

STATUT

FUNDACJI  „W IMIĘ PRAWDY”

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Fundacja W IMIĘ PRAWDY, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Pana Piotra Pawła Bachurskiego

oraz

Panią Ninę Bachurską

zwanych dalej Fundatorami, Aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w dniu 13 lutego 2013 roku za numerem Repertorium A nr 6903/2013 i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 21 poz. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2.      Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

3.      Fundacja nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu podstawowych obowiązków.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą fundacji jest Warszawa, Rzeczpospolita Polska.

 

§ 4

1.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5

1.      Fundacja używa pieczęci z jej danymi identyfikacyjnymi, w tym może używać pieczęci o dowolnym kształcie oraz posiadać swoje logo.

2.      Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:

            1.      integrowanie społeczeństwa wokół wartości patriotycznych,

2.      pozyskiwanie środowisk polonijnych i placówek dyplomatycznych RP do działań na rzecz utrwalania pozytywnego wizerunku Polski na świecie,

3.      inicjowanie i realizowanie projektów o charakterze naukowo-edukacyjnym oraz naukowo-badawczym, dotyczących zbrodni popełnionych na narodzie polskim w okresie II wojny światowej oraz stalinowskich i komunistycznych zbrodni popełnionych po II wojnie światowej,

4.      podejmowanie działań na rzecz zwalczania i karania rasistowskich ataków na obywateli polskich i Rzeczypospolitą Polską,

5.      podejmowanie działań na rzecz ścigania i karania wszelkich postaw antypolskich, działań zakłamujących obraz Polski i Polaków oraz przedstawiania obrazu Polski i Polaków w sposób szkalujący ich dobre imię, w szczególności - zwalczanie postaw przypisywania Polakom zbrodni hitlerowskich lub komunistycznych;

 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.      monitorowanie publikacji na temat Polski i Polaków, w szczególności w mediach zagranicznych,

2.      realizację programów badawczych, wydawniczych, informacyjnych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat historii Polski, zwłaszcza XX wieku,

3.      gromadzenie i archiwizowanie wszelkich kłamliwych, oszczerczych publikacji na temat Polski i Polaków,

4.      upowszechnianie informacji na temat osób szkalujących Polskę i Polaków, a także komunistycznych zbrodniarzy oraz ich potomków, prezentujących obecnie antypolskie nastawienie;

5.      organizowanie wystaw dokumentalnych obejmujących zakresem tematycznym historię Polski XX wieku,

6.      rzecznictwo grup byłych żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy wyklętych oraz innych osób zaangażowanych w walkę o niepodległość Polski, w szczególności gromadzenie ich wspomnień, a w razie potrzeby - udzielanie im pomocy;

7.      rzecznictwo Polaków mieszkających zarówno w kraju jak i poza jego granicami fałszywie oskarżanych o postawy rasistowskie, faszystowskie i antysemickie, a w razie potrzeby - udzielanie im pomocy;

8.      podejmowanie działań prawnych wymierzonych przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków, w szczególności wytaczanie i prowadzenie procesów sądowych, w tym odszkodowawczych przeciwko osobom szkalującym Polskę i Polaków, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami;

9.      skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym:  młodzieży, kombatantów, członków Armii Krajowej, żołnierzy wyklętych oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych;

10.  upowszechnianie w Internecie i innych w środkach masowego przekazu wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;

11.  organizowanie spotkań i wykładów zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, obejmujących tematyką zakres działań fundacji;

12.  współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, muzeami, archiwami, organizacjami, stowarzyszeniami, agencjami prasowymi i mediami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

  § 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) , przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1.      darowizn, spadków, zapisów,

2.      dotacji i subwencji oraz grantów,

3.      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych za zgodą stosownych władz,

4.      dochodów z majątku Fundacji,

5.      odsetek bankowych,

6.      kwot uzyskanych w wyniku procesów odszkodowawczych wygranych przez Fundację w toku postępowań sądowych.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność statutową i organizacyjną.

 

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza środki majątkowe w kwocie 1.000,00 zł.

 

§ 12

Zakres działalności gospodarczej obejmuje wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD46.43.Z);
 2. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
 3. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.61.Z);
 4. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.62.Z);
 5. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.63.Z);
 6. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.78.Z);
 7. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z);
 8. Sprzedaż detaliczna przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD47.91.Z
 9.  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD47.99.Z);
 10. Wydawanie książek       (PKD58.11.Z);
 11. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD58.12.Z);
 12. Wydawanie gazet (PKD58.13.Z);
 13. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD58.14.Z);
 14. Pozostała działalność wydawnicza (PKD58.19.Z);
 15. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD59.11.Z);
 16. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD59.12.Z);
 17. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD59.13.Z);
 18. Działalność związana z projekcją filmów (PKD59.14.Z);
 19. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD59.20.Z);
 20. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
 21. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
 22. Działalność portali internetowych (PKD63.12.Z);
 23. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD70.21.Z)
 24. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  i humanistycznych (PKD72.20.Z);
 25. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD73.20.Z);
 26. Działalność fotograficzna (PKD74.20.Z);
 27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD82.30.Z);
 28. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD85.52.Z);
 29. Działalność wspomagająca edukację (PKD85.60.Z);

30.  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);

31.  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);

32.  Artystyczna i literacka działalność twórcza  (PKD 90.03.Z);

 1. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

34.  Działalność bibliotek (PKD 91.01.A);

35.  Działalność archiwów (PKD 91.01.B);

36.  Działalność muzeów (PKD 91.02.Z);

37.  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych PKD 91.03.Z);

38.  Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKD 91.04.Z);

39.  Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);

40.  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD93.21.Z);

41.  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD93.29.Z).

 

§ 13

1.      Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz działalności gospodarczej mogą być użyte na realizację celów Fundacji i tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.      W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4.      Działalność gospodarczą Fundacja może realizować tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.      Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona tylko w formie organizacyjnie wyodrębnionej poprzez specjalne zakłady.

6.      Zakres działania wyodrębnionych jednostek, o których mowa w ustępie poprzedzającym określa ich regulamin organizacyjny, ustanowiony przez Zarząd Fundacji,

7.      Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków finansowych przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

§ 14

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

2. Fundacja nie ma prawa:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 

Władze Fundacji

§ 15

 1. Władzami fundacji jest:

a)      Zgromadzenie Fundatorów,

b)      Zarząd Fundacji.

 1. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

 

Zgromadzenie Fundatorów

§ 16

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem kontrolnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Zgromadzenie Fundatorów sprawuje funkcję kontrolną nad realizacją statutowych celów i zadań Fundacji.
 3. Zgromadzenie Fundatorów kontroluje sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Fundacji i sprawozdań z działalności Zarządu.
 4. W skład  Zgromadzenia Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
 5. Zgromadzenie Fundatorów liczy dwóch członków.
 6. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą:

a)  Pani Nina Bachurska

b)  Pan Piotr Bachurski

 1. Nie można łączyć członkostwa w Zgromadzeniu Fundatorów z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją - członkowie Zgromadzenia pełnią w nim swoje funkcje bezpłatnie.
 2. Zgromadzenie wybiera z grona członków stałych Przewodniczącego, zwanego „Przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów”. Przewodniczący kieruje pracami Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jego zebraniom.

 

§ 17

1.      Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej raz w roku.

2.      Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu, albo członka Zgromadzenia Fundatorów, zgłoszony na piśmie.

3.      Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 18

Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:

1.      Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji oraz członków Zarządu,

2.      Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

3.      Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

4.      Nadzór nad działalnością Fundacji.

5.      Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

6.      Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

7.      Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 19

Zgromadzenie Fundatorów w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1.      żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2.      dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, zwanego „Prezesem Fundacji”, Wiceprezesa Zarządu,  zwanego „Wiceprezesem Fundacji”  oraz  członka Zarządu.
 2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być fundatorzy zasiadający w Zgromadzeniu Fundatorów.
 4. Do pierwszego Zarządu Fundatorzy powołują Panią Aldonę Urszulę Zaorską jako Prezesa Zarządu.

 

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)      uchwalanie regulaminów,

c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3.  Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 1. Na posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

            należących do zadań Fundacji

 1. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 22

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Pod pojęciem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wynagrodzenie z

tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej, łączących członka Zarządu z Fundacją.

 1. Członek Zarządu, w przypadku poniesienia kosztów wynikających z wypełniania zadania służącego realizacji celów Fundacji, może ubiegać się o zwrot tych kosztów.
 2. Członkowstwo w Zarządzie ustaje wskutek śmierci członka Zarządu lub odwołania z jego składu. Odwołanie może nastąpić wskutek zrzeczenia się członkowstwa w Zarządzie Fundacji, stwierdzenia działania na szkodę Fundacji lub w innych uzasadnionych przypadkach.

 

Sposób Reprezentacji

§ 23

1.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie a jeśli Zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu.

2.      W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych– oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

 

Zmiana Statutu

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy. Prawo do dokonania zmian w statucie Fundacji przysługuje też fundatorom na skutek wspólnie podjętej, jednogłośnej decyzji.

 

Połączenie z inną fundacją.

§ 25

1.      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 26

W sprawach połączenia z inną Fundacją Zarząd występuje o podjęcie decyzji do Zgromadzenia Fundatorów.

 

Likwidacja Fundacji.

§ 27

1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.      Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.

 

§ 28

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

 

§ 29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenia Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

Właściwy minister

§ 30

Zgodnie z postanowieniami artykułu 5 punkt 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Fundator jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji wskazuje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Obowiązywanie statutu

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Statut został przyjęty dnia 13 lutego 2013 roku 

Więcej w tej kategorii: Władze »
Powrót na górę

Fundacja W Imię Prawdy, KRS:0000473217, NIP: 701-039-10-23, REGON: 146821910

ul. Marii Konopnickiej 6/226, 00-491, Warszawa